Alimenty

W przypadku opieki naprzemiennej, alimenty mogą być ustalane w sposób specyficzny, uwzględniając określone potrzeby i czas spędzany przez dziecko z każdym z rodziców. Opieka naprzemienna oznacza, że dziecko przebywa u jednego rodzica przez pewien czas, a następnie przechodzi do drugiego rodzica na określony czas, czy to na cotygodniową rotację, miesiące lub inny ustalony harmonogram.

W przypadku ustalania alimentów w opiece naprzemiennej, wiele jurysdykcji stosuje różne podejścia. Oto kilka potencjalnych sposobów, w jaki alimenty mogą być rozpatrywane w takim przypadku:

 1. Wspólne koszty: Rodzice mogą podzielić wspólnie na pół wydatki związane z wychowaniem dziecka, takie jak opłaty za szkołę, opieka medyczna, aktywności pozaszkolne, itp.
 2. Wspólne dochody: Rodzice mogą podzielić wydatki na dziecko proporcjonalnie do swoich dochodów. Na przykład, jeśli jeden rodzic zarabia więcej niż drugi, może być zobowiązany do pokrycia większego procentu kosztów na dziecko.
 3. Ustalona kwota: Możliwe jest ustalenie stałej kwoty alimentów, która jest płatna przez jednego z rodziców drugiemu, niezależnie od czasu spędzanego przez dziecko z każdym z rodziców.
 4. Alimenty na czas spędzony z dzieckiem: Możliwe jest również ustalenie alimentów w oparciu o ilość czasu, jaki dziecko spędza z każdym rodzicem. Na przykład, rodzic, u którego dziecko spędza więcej czasu, może otrzymać niższą kwotę alimentów.

Co mówi o tym kodeks?

Art.  58.  [Inne rozstrzygnięcia sądu rozwodowego]

§  1. 

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Jakie alimenty gdy u każdego z rodziców dziecko spędza tyle samo czasu?

Gdy dziecko spędza u każdego z rodziców tyle samo czasu, można rozważyć kilka różnych podejść do ustalenia alimentów. Oto kilka możliwości:

 1. Wspólny koszt: Rodzice mogą zdecydować się na wspólne pokrywanie kosztów związanych z wychowaniem dziecka. Oba rodziców równo dzielą wydatki na żywność, ubrania, opłaty za szkołę, opieka medyczną, aktywności pozaszkolne itp.
 2. Wspólne dochody: Rodzice mogą podzielić wydatki na dziecko w zależności od swoich dochodów. Jeśli jeden rodzic zarabia więcej niż drugi, może być odpowiedzialny za pokrywanie większego procentu kosztów.
 3. Równa kwota: Możliwe jest ustalenie stałej, równomiernie podzielonej kwoty alimentów, która jest płatna przez jednego rodzica drugiemu.
 4. Podział konkretnych kosztów: Rodzice mogą ustalić, że każde z nich pokryje określone koszty związane z dzieckiem. Na przykład jeden rodzic może płacić za opłaty za szkołę, a drugi za opiekę medyczną.

Ważne jest, aby rodzice otwarcie rozmawiali o finansach i znaleźli rozwiązanie, które jest uczciwe dla obu stron oraz w najlepszym interesie dziecka. Dla niektórych rodziców rozwiązanie to może być wspólny rachunek bankowy, na który wpłacają określoną kwotę na potrzeby dziecka, a innych może bardziej satysfakcjonować jednostronne pokrywanie określonych wydatków.

W przypadku opieki naprzemiennej i ustalania alimentów, często najlepszym podejściem jest rozmowa i zawarcie umowy między rodzicami, jeśli to możliwe.

Od czego zależy wysokość alimentów gdy dziecko spędza czas u każdego z rodziców?

Wysokość alimentów w przypadku, gdy dziecko spędza czas u każdego z rodziców, może zależeć od różnych czynników, które mogą być brane pod uwagę przez sąd lub ustalane w porozumieniu między rodzicami. Oto niektóre z głównych czynników, które mogą wpływać na ustalenie wysokości alimentów w takiej sytuacji:

 1. Dochody rodziców: Jednym z najważniejszych czynników jest dochód każdego z rodziców. Często sądy biorą pod uwagę zarobki, pensje, wynagrodzenia, dochody z innych źródeł oraz ewentualne wsparcie finansowe (np. zasiłki socjalne) w obliczeniach alimentów.
 2. Koszty związane z dzieckiem: Sąd może brać pod uwagę koszty związane z wychowaniem dziecka, takie jak opłaty za szkołę, opieka medyczna, ubezpieczenie zdrowotne, aktywności pozaszkolne, opłaty za przedszkole, zajęcia dodatkowe itp.
 3. Opieka i czas spędzany z dzieckiem: Jeśli dziecko spędza znaczną część czasu u jednego rodzica, a mniej czasu u drugiego, sąd może wziąć pod uwagę ten aspekt przy ustalaniu alimentów. Jednak w sytuacji, gdy dziecko spędza równą ilość czasu u obu rodziców (opieka naprzemienna), wpływ tego czynnika może być ograniczony.
 4. Specjalne potrzeby dziecka: Jeśli dziecko ma jakieś specjalne potrzeby, takie jak wsparcie terapeutyczne czy opieka medyczna, te koszty również mogą wpłynąć na ustalenie wysokości alimentów.
 5. Standard życia dziecka przed rozwodem/separacją: Czasami sądy starają się zachować kontynuację standardu życia dziecka, jaki miałoby dziecko, gdyby nie doszło do rozwodu/separacji rodziców.
 6. Ustawy i przepisy lokalne: Wysokość alimentów może być również regulowana przez ustawy i przepisy lokalne w danej jurysdykcji.