Wzór pozwu o rozwód

Pzew rozwodowy powinien zawierać następujące dane:

 1. Dane osobowe stron: Pełne dane osobowe obu małżonków, w tym imiona, nazwiska, daty urodzenia, numery PESEL oraz adresy zamieszkania.
 2. Informacje dotyczące małżeństwa: Data zawarcia małżeństwa oraz miejsce zawarcia małżeństwa.
 3. Podstawy rozwodu: Wskazanie przyczyn, na których opiera się prośba o rozwód, na przykład zdrada, trwała rozłąka, niezgodność charakterów itp.
 4. Informacje dotyczące dzieci (jeśli dotyczy): Jeśli para ma dzieci, należy podać dane o każdym dziecku, w tym imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Należy również określić, jakie są żądania dotyczące opieki nad dziećmi, ustalenia alimentów itp.
 5. Żądania dotyczące majątku: Określenie, jakie są żądania dotyczące podziału majątku wspólnego, nieruchomości, oszczędności, majątku ruchomego itp.
 6. Inne żądania: W zależności od konkretnej sytuacji, pozew rozwodowy może zawierać także inne żądania, na przykład dotyczące zachowania tajemnicy informacji o małżeństwie, alimentów dla jednego z małżonków, zabezpieczenia majątkowego itp.
 7. Podpis i data: Pozew musi być podpisany przez osobę składającą pozew lub jej pełnomocnika, a także zawierać datę złożenia pozwu.
 8. Oświadczenie o znajomości konsekwencji związanych z rozwodem: W niektórych przypadkach może być wymagane dołączenie oświadczenia, w którym osoba składająca pozew potwierdza, że jest świadoma konsekwencji prawnych związanych z rozwodem.

P

Jak wygląda wzór pozwu rozwodowego?

Wzór pozwu o rozwód  poniżej powinien zawierać własnoręczny podpis, a także wymienione załączniki:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o zarobkach powoda/powódki,
 • odpis pozwu,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu.       

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Procedura złożenia pozwu o rozwód obejmuje następujące kroki:

 1. Wybór właściwego sądu: Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miejscowościach, można złożyć pozew w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dowolnego z nich.
 2. Przygotowanie pozwu: Należy przygotować pozew rozwodowy zawierający wszystkie niezbędne informacje oraz żądania. Pozew może być sporządzony osobiście lub przy pomocy prawnika.
 3. Złożenie pozwu w sądzie: Gotowy pozew o rozwód należy złożyć osobiście w wydziale rodzinnym i nieletnich właściwego Sądu Okręgowego lub wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany dokumentów sądowych, jeśli sąd umożliwia taką formę składania dokumentów.
 4. Opłata sądowa: Przy składaniu pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową, chyba że osoba składająca pozew korzysta z tzw. „ulgi na start” lub jest objęta zwolnieniem z opłat sądowych.
 5. Otrzymanie terminu rozprawy: Po złożeniu pozwu sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy, na której małżonkowie muszą się stawić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
 6. Kontynuacja postępowania: Proces rozwodowy będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez sąd, w tym przesłuchania świadków, rozpatrzenie dowodów, negocjacje dotyczące ugody itp.

Pozew o rozwód – przykładowy formularz

Do pobrania udostępniamy przykładowy wzór pozwu o rozwód