rozwod

Wymogi formalne

Aby złożyć pozew rozwodowy należy spełnić pewne wymogi formalne. Poniżej przedstawiam ogólne kroki, które musisz podjąć:

 1. Posiadaj pełne informacje dotyczące Twojej sytuacji małżeńskiej, takie jak: imiona, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, datę i miejsce zawarcia małżeństwa, a także okoliczności, które skłaniają Cię do rozpoczęcia rozwodu.
 2. Skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym, aby uzyskać profesjonalną pomoc i poradę prawną dotyczącą Twojej sytuacji. Prawnik pomoże Ci w przygotowaniu dokumentów i przewodzeniu Ci przez cały proces rozwodowy.
 3. Przygotuj pozew rozwodowy. Pozew jest formalnym pismem składanym do sądu i powinien zawierać odpowiednie informacje. W treści pozwu należy podać dane osobowe obu małżonków, okoliczności, które stanowią podstawę rozwodu, oraz żądania, na przykład dotyczące podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi itp. Twój adwokat pomoże Ci w przygotowaniu odpowiedniej treści pozwu.
 4. Dołącz niezbędne załączniki. W zależności od konkretnej sytuacji, mogą być wymagane różne dokumenty, takie jak: odpisy aktu małżeństwa, dokumenty dotyczące dzieci, umowy przedmałżeńskie, itp. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i dołącz je do pozwu.
 5. Złożenie pozwu w sądzie. Po przygotowaniu pozwu i dołączeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, musisz złożyć pozew w właściwym sądzie rodzinnym. Możesz to zrobić osobiście lub za pośrednictwem swojego adwokata.

Pozew rozwodowy w swojej treści powinien zawierać:

 1. Dane osobowe stron: W treści pozwu należy podać pełne dane osobowe obu małżonków, takie jak imiona, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania i numery PESEL. Ważne jest, aby te dane były dokładne i aktualne.
 2. Okoliczności podstawy rozwodu: Pozew powinien zawierać opis okoliczności, które stanowią podstawę rozwodu. W Polsce istnieją dwa możliwe tryby rozwodu: rozwód z orzekaniem o winie oraz rozwód bez orzekania o winie. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, pozwany musi popełnić poważne naruszenie obowiązków małżeńskich. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, wystarczy stwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Pozew powinien zawierać uzasadnienie dla wybranej podstawy rozwodu.
 3. Żądania dotyczące skutków rozwodu: W treści pozwu należy zawrzeć żądania dotyczące skutków rozwodu, takie jak podział majątku, wysokość ewentualnych alimentów, ustalenie opieki nad dziećmi oraz kontaktów z nimi. Należy dokładnie opisać, jakie rozwiązania są żądane w każdej z tych kwestii.
 4. Załączniki: Do pozwu należy dołączyć niezbędne załączniki. Mogą to być dokumenty potwierdzające zawarcie małżeństwa, takie jak odpis aktu małżeństwa. Jeśli są dzieci, konieczne jest dołączenie dokumentów dotyczących ich, takich jak odpisy aktów urodzenia. Jeśli istnieją umowy przedmałżeńskie lub dokumenty dotyczące majątku, powinny zostać dołączone jako załączniki.
 5. Wnioski co do kosztów postępowania: Pozew powinien zawierać wnioski co do kosztów postępowania, czyli informacje dotyczące tego, kto ma pokryć koszty związane z postępowaniem rozwodowym, takie jak koszty sądowe i koszty adwokackie.

Ważne jest, aby treść pozwu była klarowna, zwięzła i dokładna. Należy unikać nadmiernej emocjonalności i skupić się na faktach

Co wydrukować i jak złożyć pozew

Aby złożyć pozew rozwodowy, należy podjąć następujące kroki:

 1. Skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym: Przed złożeniem pozwu rozwodowego zaleca się skonsultować z prawnikiem, który pomoże Ci zrozumieć proces rozwodowy, przygotować dokumenty i udzielić porad prawnych.
 2. Przygotuj pozew rozwodowy: Możesz poprosić swojego adwokata o przygotowanie pozwu rozwodowego na podstawie Twoich informacji i żądań. Jeśli decydujesz się przygotować pozew samodzielnie, musisz skupić się na jego treści.
 3. Dokumenty do wydrukowania: Po przygotowaniu pozwu rozwodowego musisz go wydrukować na papierze w formacie A4. Warto użyć czcionki Times New Roman lub podobnej, rozmiar czcionki 12 i interlinii 1,5, aby tekst był czytelny. Pozew powinien być wydrukowany dwustronnie, a strony powinny być ponumerowane.
 4. Podpisanie pozwu: Po wydrukowaniu pozwu musisz go podpisać. Pod Twoim podpisem powinna znaleźć się także data. Pamiętaj, że podpis powinien być zgodny z Twoim podpisem na oficjalnych dokumentach.
 5. Załączniki: Jeśli posiadasz jakiekolwiek załączniki, takie jak odpisy aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci, umowy przedmałżeńskie, dokumenty dotyczące majątku, musisz je również wydrukować. Każdy załącznik powinien być oznaczony i dołączony do pozwu.
 6. Liczba kopii: Przed złożeniem pozwu zapytaj adwokata lub radcę prawnego, ile kopii pozwu i załączników będziesz musiał dostarczyć do sądu. Zazwyczaj będziesz potrzebować jednej oryginalnej kopii dla sądu oraz kopii dla drugiej strony (pozwanej) i dla siebie.
 7. Złożenie pozwu w sądzie: Po przygotowaniu wszystkich dokumentów udaj się do odpowiedniego sądu rodzinnego, który jest właściwy w Twoim przypadku. Złożenie pozwu może odbywać się osobiście lub za pośrednictwem Twojego adwokata. Upewnij się, że przedkładasz oryginał pozwu i wszystkie niezbędne kopie.

Jakie dodać załączniki do pozwu rozwodowego?

Do pozwu rozwodowego można dołączyć różne załączniki, w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb. Poniżej przedstawiam przykładowe załączniki, które mogą być dołączone do pozwu rozwodowego:

 1. Odpis aktu małżeństwa: Jest to oficjalny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa. Odpis ten można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie dokonano rejestracji małżeństwa. Odpis ten powinien być dołączony do pozwu jako potwierdzenie istnienia małżeństwa.
 2. Odpisy aktów urodzenia dzieci: Jeśli są dzieci, warto dołączyć odpisy ich aktów urodzenia. Odpisy te również można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Są one ważne, gdy kwestia opieki nad dziećmi jest jednym z żądań w pozwie rozwodowym.
 3. Umowy przedmałżeńskie: Jeśli przed zawarciem małżeństwa podpisano umowę przedmałżeńską, która reguluje kwestie majątkowe lub inne aspekty, taka umowa powinna zostać dołączona jako załącznik. Umowa przedmałżeńska może mieć wpływ na podział majątku po rozwodzie.
 4. Dokumenty finansowe: Jeśli istnieją dokumenty finansowe, takie jak umowy kupna-sprzedaży, umowy kredytowe, umowy najmu lub inne dokumenty dotyczące majątku, warto dołączyć je jako załączniki. Mogą one być istotne dla ustalenia podziału majątku po rozwodzie.
 5. Dowody: Jeśli masz jakiekolwiek dowody dotyczące podstawy rozwodu, takie jak korespondencję, wiadomości tekstowe, nagrania audio lub inne dowody, które potwierdzają okoliczności, na których opierasz swój pozew, warto je dołączyć jako załączniki.
 6. Inne dokumenty: W zależności od konkretnej sytuacji, mogą istnieć inne dokumenty lub dowody, które uważasz za istotne dla Twojego pozwu rozwodowego. W takim przypadku warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, aby określić, które dokumenty są najbardziej odpowiednie do dołączenia.